Orde hedendaags

Doelstellingen van de Orde:

a) Hulp verlenen aan misbedeelden, armen en zieken.

b) De edele tradities van het Ridderschap en de herinnering aan de stichters en het glorierijke verleden van de Orde levendig houden.

c) de hereniging van de Christelijke Kerken in de hand werken, de Vrede, de Gerechtigheid en de Broederlijkheid in de wereld bevorderen.

d) Het prestige van de Orde doen uitkomen, om erkend te worden door de Staten, Koningshuizen en internationale en supranationale instellingen.

e) Het beschermen van historische , monarchistische, heraldische, genealogische(stamboom) studies enz. in verband met de Orde.

f) Het organiseren en aanmoedigen van culturele, artistieke en andere manifestaties, in het belang van de Orde.

g) Het verkrijgen van onroerende en roerende goederen ten einde de hierboven beschreven doelstellingen te realiseren.

Orde Hedendaags:


De OSMTH-MCO maakt deel uit van wat men noemt de Burgerlijke Grote Ridderordes. Het gaat dus niet om een nationale, dynastieke of religieuze Orde, nog over een filosofische vereniging en nog minder over een club.

Zich aansluiten bij de OSMTHMCO, kan aanzien worden als een akte van vertrouwen in God de Almachtige Schepper en in de mens en zijn toekomst. De Orde negeert de materiële voordelen niet, die (haar toekomen of tot nut kunnen zijn voor de broeders en zusters) kunnen voortspruiten uit interne of externe betrekkingen, hetzij op lokaal, regionaal of internationaal gebied. Deze eventuele voordelen maken geenszins een egoïstisch doel uit om door lidmaatschap te bereiken, want in de Orde zijn de geestelijke, filosofische waarden en de kennis van de mens en zijn toekomst primordiaal en niet het eigenbelang. Concrete handelingen verduidelijken deze principes: financiële hulp aan “Blijf van mijn lijfhuis”, aan het Kinderkankerfonds, lokaal hulp aan armen en misdeelden, internationaal hulpacties voor Hongarije, hulpactie voor Haïti enz.…

 

De doelstellingen van de Orde worden uitgevoerd door de Commanderijen in de Provincies waar zij zich bevinden samen met haar leden.

Dat betekent dat elke Commanderij waar zij zich bevindt op de eerste plaats een goede basis moet creëren om zo haar doelstellingen te kunnen bereiken.

Dit gaat naar het zoeken van goede doelen en het inzamelen door acties van gelden en goederen enz. om daarna de uitgekozen doelen te realiseren. We helpen niet alleen door financiële steun te geven maar ook door het organiseren en/of deelnemen aan evenementen en hierdoor plaatselijke projecten te helpen en te ondersteunen. De Commanderijen zoeken ook steun bij de lokale besturen met dien verstande niet financiële bijdrage maar meer morele steun.De Commanderijen begeleiden ook nieuwe leden om hen zo meer vertrouwd te maken met de werking/doelstellingen van de Orde van de Tempeliers.

De Orde staat voor respect, eer, broederschap en zijn naaste/medemens te helpen waar mogelijk maar ook om het waardig te kunnen zijn om in de toekomst eventueel geridderd te mogen worden.

Alle Commanderijen in België zijn op dezelfde wijze gestructureerd.

De Orde is het overkoepelend orgaan van alle Commanderijen en haar leden.