Toetreding

LID WORDEN:


Wat kunt U zoal verwachten als U toetreed:


Bent U iemand dat graag zou willen meewerken aan onze goede projecten in binnen - en buitenland, of aan studies omtrent

geschiedenis over de Orde van de Tempelridders, het organiseren van activiteiten,

of wenst u meer in de richting van het geloof te gaan.

Kunt U zich hierin terugvinden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Wij zijn altijd op zoek naar mensen die het hart op de juiste plaats hebben.


Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met U opnemen, om een afspraak te maken.

Dit kan gaan van een uitnodiging op een Kapittel ( vergadering ), een afspraak naar keuze binnenin de provincie,

waar de Commanderij gelegen is.

Men kan ook telefonisch contact met U opnemen als u dat wenst.

Op deze manier kunt U kennismaken met onze doorluchtige Orde,

en kunt U met al uw vragen terecht en zullen zij ook beantwoord worden.


Uiteraard zijn er toetredingsvoorwaarden, maar laat dit U niet afschrikken, wij staan voor iedereen open.


Iedereen die wenst in de Orde aanvaardt te worden bezorgd:


- Een verzoek tot aanvaarding (=Petitio)


-Een curriculum Vitae met behalve volledige identiteit, de vermelding van beroep, adellijke,


-letterkundige wetenschappelijke, academische titels, militaire

en burgerlijke graden, eretekens en eervolle onderscheidingen enz.


-3 pasfoto’s


-Een bewijs van goed gedrag en zeden


BIJZONDERHEDEN:


Een korte uitleg over de stappen die men kan ondergaan binnen onze orde:


Men begint als observant.


De aangesloten leden zijn: de Postulanten en de Schildknapen.


Postulant:


Degenen die beantwoord aan voornoemde gestelde voorwaarden,

wordt postulant(e) zodra zijn/haar volledig toetredingsdossier door de Commandeur of Baljuw,

van het ambtsgebied waarvan hij/zij, gedurende een bepaalde tijd, met vrucht een initiatieonderricht heeft gevolgd.


Schildknaap:


De postulant(e) die gedurende zijn/haar tweede initiatieperiode zijn/haar kwaliteiten,

zijn/haar deelname aan de werkzaamheden en andere activiteiten

van zijn/haar toenemende interesse voor de Orde zal betoond hebben,

kan de graad van Schildknaap verkrijgen, inden hij/zij haar verplichtingen is

nagekomen.


De Buitengewone leden zijn deze op zijn minst bekleed met de graad van

RIDDER – EQUES of EQUITESSA.


De Schildknaap die aan zijn/haar hiërarchisch oversten het bewijs zal geleverd hebben, werkelijk waardig te zijn om de hoedanigheid van Ridder te bekleden, kan in de Orde tot ridder geslagen worden,

op voorstel van zijn/haar Commandeur, mits hij/zij aan volgende criteria voldoet:


- De leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.


- Volledig en met vrucht aan de initiatie voldaan hebben, door het daadwerkelijk uitvoeren van een opgelegde missie of taak.


- Gedurende zijn/haar volledige opleidingsperiode bewijzen geleverd hebben van menslievendheid, zelfverloochening, dienstvaardigheid, hoffelijkheid, nederigheid en een overeenstemmend voorbeeldig gedrag Ridder waardig.


- Zijn instemming met de Statuten en Reglementen van de Orde te kennen geven,

  door de eed van getrouwheid en steun aan de Orde af te leggen.

- Met de bijdrage in regel zijn en het investituurrecht gestort te hebben.


DE ERELEDEN


De Orde kan leden tellen, die aan de toelatingsvoorwaarden niet gehouden zijn,

maar in aanmerking komen om onderscheiden te worden, voor de Orde

verleende diensten.

De begunstigde van zulk voorrecht kan bekleed worden met een graad ten eretitel = Ad honoriam.

De Orde kan eveneens aan de echtgeno(o)t(e) van een Ridder de titel “ad honoriam” verlenen,

als blijk van dankbetuiging om zijn of haar wederhelft gesteund

te hebben tijdens zijn of haar werkzaamheden of missies van of voor de Orde en voor het welzijn ervan.

De Ereleden hebben geen enkele bevoegdheid en vervullen geen enkel ambt of functie,

zij dragen eventueel slechts de titel. Zij kunnen op geen enkele manier

rechten laten gelden op bezittingen van de Orde.